Побережець Світлана Василівна, її друзі, та її діяльність в селі Софіївська Борщагівка.
Світлана Василівна Побережець, яка називає себе «юристом від народу» та захисником інтересів жителів села, насправді захистила інтереси, але тільки вибірково і лише невеличкій групі людей, а саме громадян які проживають по вулиці Щорса за номерами 66, 80, 82, 84а, 84, 86 та інших які мають земельні ділянки до ставка р. Нивка. Між номерами 80 і 82 по вулиці Щорса має бути прохід шириною 3 метри, але завдяки діяльності наших минулих керівників Ковінченка Л. та Кремця С.В. власники цих номерів звузили прохід до метра. Але, це не все, всі хто там живе і іще не «встиг» забрати територію  прямо до води почали казати (а саме Ласкаржевський Микола Володимирович – Щорса 82, Братчук Наталія Володимирівна – Щорса 84а, Гутаревич Віталій Тимофійович, Дарменова Тетяна Леонідівна – Щорса, 66 та інші), що відпочиваючі їм заважають — створюють шум, кричать невульгарні висловлювання тощо, і вони, жителі вулиці Щорса просять закрити прохід, а в подальшому щоб їм надали у власність (приватизувати) додаткову територію прямо у воду.
Побережець С.В. своїми діями «допомогла» громаді, яка просила залишити прохід до ставу вільним, так що власник земельної ділянки по вулиці Щорса 84а Братчук Наталя Володимирівна, а точніше її чоловік Братчук Віктор, який до речі як і Побережець С.В. є партійцем Партії Регіонів, та юристом, за допомогою депутатів Шупика Володимира Васильовича  та Бабія Ігоря Станіславовича (які після рейдерського захоплення різко записалися в Партію Регіонів) намертво заварили цей прохід, і написали «ходу нет».

Прохід до ставу по вулиці Щорса між № 80 та № 82

Прохід до ставу по вулиці Щорса між № 80 та № 82

Бабій ігор Cтаніславович

Шупік Володимир Васильович

Цьому їм допомогла і рейдерська влада – Перегінця Василя Миколайовича, Кудрика Олеся Тимофійовича, Шупика Валерія Михайловича, Левченка Олександра Івановича та інших, які захопили приміщення Софіївсько-Борщагівської сільської ради 05.07.2011 року.
Яка зацікавленість Побережець С.В. допомагати Братчуку В.? – відповідь проста, вони однопартійні з Партії Регіонів , обидва юристи, і обидва хотіли, щоб відбулися лише перевибори лише по сільському голові Софіїввсько-Борщагівської сільської ради.

Братчук Віктор

Шупик Валерій Михайлович

Левченко Олександр Іванович

Крім цього Побережець С.В. постійно спілкувалася та спілкується з Братчуком В.М, та передавала та передає інформацію про події починаючи з моменту призначення Побережець С.В. юристом Софіївсько-Борщагівської сільської ради. Братчук В. активно «наштовхував» як правильно вести справу по позові Сазонової М.О., на рішення від 15.03.2011 року, про те, що сільська рада не повинна подавати свій позов бо вже є позов Сазонової Марії Олексіївни, тобто Братчук В. цілеспрямовано діяв, бо знав, що йому його заслуги будуть зараховані.  І дійсно, не встигли рейдери-депутати зайняти приміщення Софіївсько-Борщагівської сільської ради, як Перегінець призначає «нових» юристів, Братчука В., та деяких нових-старих своїх юристів Ситєнкова Максима Миколайовича і Левського Павла Андрійовича (представляли інтереси Перегінця по справі 2а-3418/11 за позовом Сазонової М.О) та Перемежка Андрія Олександровича (представляв інтереси Перегінця В.М. в Київському апеляційному адміністративному суді, по деяким даним родич судді Києво-Святошинського районного суду Дубас Т.). Які справно несуть службу і в усіх органах влади «доказують правоту рейдерського захоплення» адміністративного приміщення Софіївсько-Борщагівської сільської ради та винесення недовіри голові сільської ради Денисенку Ю.М.

Кремець Сергій Володимирович

Кудрик Олесь Тимофійович

Прус Ольга Михайлівна

Костенко Вадим Петрович

Сиротюк Лариса Петрівна

Оштук Іван Іонович

Ось деякі цікаві факти.
Жителі вулиць Парникова, Садова, Щорса, Жовтнева направляють в Софіївсько-Борщагівську сільську раду заяву, яку реєструють за № 672 від 01.07.2009 року, всього підписано 46 чоловік з вище перерахованих вулиць.

Заява жителів вулиць Парникова, Щорса, Жовтнева, Садова залишити прохід

Заява жителів вулиць Парникова, Щорса, Садова, Парникова залишити прохід (ч.2)

Держземінспекція з контролю за використанням і охороною земель у Київській області клопотанням за № 091845-к від 15.09.2009 року просить Софіївсько-Борщагівську сільську раду надати документи по земельній ділянці Щорса, 84-а в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, яка належить Брайчевій Наталії Володимирівні.

Держземінспекція в Київській області клопотання надати матеріали по вулиці Щорса, 84-а Братчук Н.В.

Виконком Софіївсько-Борщагівської сільської ради в 2009 році (в якому були Кремець Сергій Володимирович, Кудрик Олесь Тимофійович, Сиротюк Лариса Петрівна, Прус Ольга Михайлівна, Костенко Вадим Петрович, Кабанець Сергій Олександрович, Оштук Іван Іонович (друг Побережець С.В. та кум Кремця С.В.) та інші) уявіть собі – надає Рішення виконкому — дозвіл Брайчук Н.В. закрити прохід до ставу, з поставленням воріт із замком.
А тепер скажіть де тут логіка і чиї інтереси захищали Кремець С.В, Кудрик О.Т. Сиротюк Л.П., Костенко В.П., Оштук І.І.? відповідь проста – багатіїв та магнатів, а не простий люд.
Читайте, думайте, аналізуйте та робіть висновки, щоб не наступити вже котрий раз на ті самі граблі, та не набити собі нову шишку.

Poberezhets Svetlana V., her friends and her activities in the village of Sophia Borschagivka.
Svetlana V. Poberezhets who calls himself «a lawyer of the people» and advocate the interests of villagers, actually protected the interests, but only selectively, and only a small group of people, namely people living on the street Shchorsa numbers 66, 80, 82, 84a, 84 86, and others with land to the pond, the Nyvka. Between numbers 80 and 82 on the street Shchorsa must pass a width of 3 meters, but because of our past leaders and Kremtsya Kovinchenka L. S. owners of these numbers narrowed passage to the meter. But that’s not all, all who lived there and had not «had» to take the territory directly to the water began to speak (ie Laskarzhevskiy Mykola — Shchorsa 82, Bratchuk Natalia — Shchorsa 84th, Gutarevych Vitali T., Darmenova Tatyana — Shchors 66 and others) that prevent them rest — make noise, yell nevulharni statements, etc., and they are residents of the street Shchorsa asked to close the passage, and further that they provide for ownership (privatize) more territory directly into the water.
Poberezhets S. their actions «helped» the community is asked to leave the passage free to the pool, so that the owner of land on the street Shchorsa 84th Bratchuk Natalia, or rather her husband Bratchuk Victor, who by the way as Poberezhets S. party members are the Party of Regions, and a lawyer by deputies Shupyk Volodymyr and Babiy Igor Stanislavovich (which after raider attacks sharply enrolled in the Party of Regions) tightly welded shut this passage, and wrote «no go».

Entry to the pool down the street Shchorsa between number 80 and number 82
Entry to the pool down the street Shchorsa between number 80 and number 82

Babii games Ctanislavovych

Postgraduate Education Vladimir

This helped them and reyderskaya power — Perehintsya Vasily Nikolayevich Kudrik Oles Timofeevich, Shupyk Valery Mikhailovich, Alexander Ivanovich Levchenko and others who took office Sophia-Borshchagivka Village Council 05.07.2011 year.
What interest Poberezhets S. help Bratchuku VA? — The answer is simple, they are one-party with the Party of Regions, both lawyers and both wanted to just re-occurred only in rural head-Sofiyivvsko Borshchagivka village council.

Bratchuk Victor

Shupik Valery M.

Alexander Levchenko

Moreover Poberezhets S. constantly communicated and communicates with Bratchukom VM, and transferred and transmits information about the events since the appointment Poberezhets S. lawyer Sophia-Borshchagivka village council. Bratchuk V. actively «nashtovhuvav» how to deal on lawsuit Sazonova MO, in the judgment of 15.03.2011 year that the Village Council should submit its claim for successful action Sazonova Mary Alexeevna, ie Bratchuk V. acted deliberately, knowing that it merits it will be credited. Indeed, no time-raiders deputies occupy the Sophia-Borshchagivka village council, as Perehinets appoint «new» lawyers Bratchuka V., and some new-old his lawyers Sytyenkova Maxim N. and Paul A. Levski (represented Perehintsya in the case of second- 3418/11 filed by Sazonova NA) and Peremezhko Andrew Alexandrovich (representing Perehintsya VM in Kyiv Appellate Administrative Court, by some estimates relative judges Kiev Sviatoshynsky District Court Dubas T.). What are properly deployed and all bodies «prove the correctness of raider attacks» administrative office Sophia-Borshchagivka village council and make distrust the head of village council Denisenko Y.

Kremets Sergey

Kudrik Ole T.

Prus Olga

Kostenko Vadim P.

Sirotyuk Larisa

Oshtuk John Ionovych

Here are some interesting facts.
Residents of streets hotbed, Garden, Shchors October sent in Sophia-Borschahivska village council statement that recorded for the number 672 of 01.07.2009, signed by all 46 people on the above streets.

Statement by the residents of streets hotbed, Shchors October, Garden leave passage

Statement by the residents of streets hotbed, Shchors garden and greenhouse to keep the passage (Part 2)

Goszeminspektsii control over use and protection of land in Kiev region request for the number 091 845-k of 15.09.2009 was asked Sophia-Borschahivska Village Council to provide documents on land Shchors 84th in the village. Sophia Borschagivka Svyatoshin Kyiv Kyiv region, which is Braycheviy Natalie.

Goszeminspektsii in Kyiv Oblast application materials to the street Shchors 84th Bratchuk NV

Executive Sophia-Borshchagivka village council in 2009 (which were Kremets Sergei, Kudrik Ole T., Sirotyuk Larisa, Olga M. Prus, Kostenko Vadim P. Kabanets Sergei, Ivan Oshtuk Ionovych (SV Poberezhets friend and godfather Kremtsya SV), and others) imagine — provides executive decision — permit Braychuk NV pass close to the pool of affixing the gate of the castle.
Now tell me where the logic and whose interests are protected Kremets SV, Kudrik OT Sirotyuk LP, VP Kostenko, Oshtuk II? The answer is simple — and rich tycoons, not common people.
Read, think, analyze and make conclusions that do not occur is that once on the same rake, and not fill a new cone.

Реклама