Після того як Верховна Рада України 23 лютого 2012 року о 16.27 годині оголосила про дострокові перевибори Софіївсько-Борщагівської сільської ради (депутатів) та Софіївсько-Борщагівського сільського голови, в інтернеті, а саме в ютубі YouTube  стали з’являтися нові фото та відео матеріали.

Так депутати Софіївсько-Борщагівської сільської ради, які були причетні до рейдерського захоплення адміністративного приміщення Софіївсько-Борщагівської сільської ради 05.07.2011, та спаплюжили своє ім’я показуються у всій свої красі дивіться ютубі YouTube Софіївська Борщагівка 05.07.2011 року http://youtu.be/RWawlXTtNwA. Депутат Шупик Валерій Михайлович під час розгрому та знищення наметів своїх односельців 03.08.2011 року та 05.08.2011 року лайливо та з погрозами відкликається про своїх виборців та до всіх жителів села (дивіться http://youtu.be/uqfHqyJG4w4 Софіївська Борщагівка Шупик В.М. та http://youtu.be/xrc_QY6l97w Софіївська Борщагівка намети 2011 р). Одночасно з Шупиком В.М. видно і інших «благо-діячів» депутатів рейдерів, а саме Левченко О.І., Коробчука М.Г. Кулік С.Ф., Бабія І.С., Романчука В.В., Кривопишина О.П, Бондаренка

Нагадаємо що 03.08.2011 року депутати Шупик В.М. та Левченко О.І, Кривопишин О.П., Шупик В.В. та інші застосували фізичну силу побили громадян, які знаходилася у палатках біля сільської ради,  та пошкодили особисті речі. 05.08.2011 року в присутності працівників міліції, , побивши жителів села, потрощивши палатки та особисті речі. І знову ніяких заходів правоохоронними органами не здійснено, по припиненню беззаконня, яке чинять бандити.

Стосовно правоохоронних органів дивіться ютубі YouTube  http://youtu.be/Q1XDhqriUoI на міліція застосовує зброю 05.07.2011. де чітко видно на 01.11-01.16 як працівник Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області молодший сержант двічі вистрелив в повітря для того щоб залякати селян, жителів села Софіївська Борщагівка. Не віриться що без команди зверху від свого начальника Красноярова Федора Федоровича він би насмілився застосувати проти мирних громадян табельну зброю. Це можливо лише в нас в Україні де в корупційних схемах пов’язанні працівники з Києво-СВятошинської районної прокуратури, а саме права рука «по нечистим справам»  пана прокурора Федоренка Василя Васильовича, а саме — Холодницький Назар Іванович. Заступник прокурора Києво-Святошинської районної прокуратури пан Холодницький Н.І. з перших днів захвату Софіївсько-Борщагівської сільської ради з 05.07.2011 року по теперішній час дуже сильно опікую нашим селом, дає надійні поради Києво-Святошинській міліції як необхідно робити, щоб не було складу злочину (дивіться http://youtu.be/wxXxU4X94jY Холодницький). А як поо шкільному стадіону Софіївсько-Борщагівській середньої школи майже не щодня їздить важка техніка ні міліція ні прокуратура не бачить дивіться на ютубі YouTube http://youtu.be/WEg0x1EtW8E . Звісно чого їм бачити як ці забудовники у вересні 2011 року занесли до судді Києво-Святошинського районого суду, Дубас Т. пакунук, і остання різко оголосила перерву та через 5 хвилин зачитала постанову суду стосовно сільського голови Софіївсько-Борщагівської сільської ради Денисенка Ю.М. в позові відмовити. Тобто суддя Дубас визнала незаконні дії рейдерів-депутатів стосовно захоплення Софіївсько-Борщагівської сільської ради та розвязала руки Перегінцю Василю Миколайовичу, Кудрику Олесю Тимофійовичу та Сиротюк Ларисі Петрівні і далі закінчувати грабунок громади села Софіївська Болрщагівка, та узаконнювати землі магнатів землевласників. Ви думаєте таких немає? Що всім сільська рада п’ятого скликання, як вирішували на сесії по 0,08 га (вісім соток надала)? Ви наївні, чому тоді голова Києво-Святошинської райдержадміністрації Заславський М.В. з перших днів захвату 05.07.2011 року майже не вилазив з нашого села? Чому його охоронна фірма активну участь приймала в захопленні Софіївсько-Борщагівської сільської ради та в фальсифікаціях в грудні 2011 року в виборах місті Вишневе? Відповідь бо в земельній афері села Софіївська Борщагівка задіянні і Києво-Святошинська райдержадміністрація (Заславський М.В. , Костина, Луцюк В.В.), і Київська обласна адміністрація (Присяжнюк А.Й.), і Прокуратура Києво-Святошинського району (Федоренко В.В. Холодницький Н.І.), і Прокуратура Київської області (Клюге ), і Києво-Святошинське РВ ГУ МВС України в Київській області (Краснояров Ф.Ф.), і УБОЗ Києво-Святошинького району (Пасічник, Бойчунь, Польова) які отримали взяткой земельні ділянки в селі Софіївська Борщагівка по вулиці Райдужна, взамін того, що  в Акті перевірки вони напишуть «Порушень при виділенні земельних ділянок за період 2009-1-2010 рр. не виявлено» . Для достовірності дивіться  в ютубі YouTube http://youtu.be/TCMwb_CI1M0 землевласники села Софіївська Борщагівка.

Крім цього чітко зафіксовані люди які були причетні до захвату Софіївсько-Борщагівської сільської ради, але всім правоохоронним органів не до цього (дивіться http://youtu.be/mXubySqlEW0Софіївська Борщагівка рейдери 05.07.2011 р .wm,  http://youtu.be/V9SchXfFrZQСофіївська Борщагівка 2011 рік. Рейдери) коли вони вже рік не можуть знайти (чи не хочуть) нападників, які побили та нанесли середньої тяжкості побої Денисенку Ю.М.

На численні звернення до Прокуратури Києво-Святошинського району, Прокуратури Київської області, Генеральної Прокуратури України, МВС України, Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України – відповідь одна і та сама, яку сформулювали дільничні інспектори с. Софіївська Борщагівка Підлісний Євген Миколайович та Крушинський В., які міцним вузлом пов’язані з депутатами рейдерами – складу злочину не має, або взагалі на заяви не має відповіді.

А в цілому молодці громадяни, активно надають суспільству інформацію про діяльність влади. Побільше таких і наведеться лад в Україні. Козацької сили та здоров’я Вам. Читайте та надсилайте відгуки.

After the Verkhovna Rada of Ukraine February 23, 2012 at 16.27 am announced the early re-Sophia Borshchagivka village council (members) and Sophia-Borschagovskogo village head, the Internet, namely yutubi YouTube began to show new photos and video materials.

So MPs Sophia-Borshchagivka village council, who were involved in the administrative office raider capture Sophia-Borshchagivka Village Council 05.07.2011 and spaplyuzhyly your name displayed in all its glory see yutubi YouTube Sophia Borschagivka 05.07.2011 year http://youtu .be / RWawlXTtNwA. Shupik deputy Valeriy during the defeat and destruction of their homes, the villagers 03.08.2011 and 05.08.2011, the abusive and threatening withdrawn about his constituents and all residents of the village (see http://youtu.be/uqfHqyJG4w4 Sophia Borschagivka Shupik V. M. and Sophia http://youtu.be/xrc_QY6l97w Borschagivka tents 2011). Along with Shupyk V. shows and other «good-workers’ deputies Raiders, namely AI, Korobchuka MG Kulik SF, Babiy IS, Romanchuk VV Krivopishin OP, Bondarenko.

Recall that MPs Shupik 03.08.2011, the VM Levchenko and OI, Krivopishin OP Shupik V. and other physical force used beat people who was in tents near the village council, and damaged personal items. 05.08.2011 in the presence of the police, the slaughter of villagers, potroschyvshy tents and personal belongings. Again, no action by law enforcement agencies failed, to curb the lawlessness that do gangsters.

Regarding law enforcement, see yutubi YouTube http://youtu.be/Q1XDhqriUoI on police used weapons 07/05/2011. clearly visible at 01.11-01.16 as an employee of Kyiv-Svyatoshin RO MIA of Ukraine in Kyiv Oblast junior sergeant shot twice in the air in order to intimidate peasants, villagers Sophia Borschagivka. Do not believe that without a team at the top of his head Krasnoyarova Fedor Fedorovich he would dare to use against civilians service weapons. This is possible only with us in Ukraine where the corrupt schemes of workers incurred in Kiev Svyatoshinsky District Prosecutor’s Office, namely the right hand «of the unclean thing» Mr. Fedorenko prosecutor Vasily — namely Holodnytskyy Nazar Ivanovich. Deputy Prosecutor of Kyiv-Svyatoshinskoy District Prosecutor’s Office, Mr. Holodnytskyy N. the first days of capture Sophia-Borshchagivka village council from 05.07.2011 till now very much custodian for our country, gives reliable advice Kiev Svyatoshinsky police how to do that was not the offense (see http://youtu.be/wxXxU4X94jY Holodnytskyy). And poo school stadium Sophia-Borschagovskoy school almost every day goes heavy equipment nor the police nor prosecutors can not see see the yutubi YouTube http://youtu.be/WEg0x1EtW8E. Of course what they see as these developers in September 2011 brought to the judge Kiev Svyatoshinsky District Court, Dubas T. pakunuk, and the last abruptly announced a break and after 5 minutes read out a ruling on the village head-Sophia Borshchagivka village council Denisenko Y. deny the claim. That judge Dubas admitted illegal actions Raiders deputies on capture Sophia-Borshchagivka village council and rozvyazala hands Perehintsyu Vasyl, Kudrik Oles Tymofiyovych and Sirotyuk Larisa and then finish the prey community village Sophia Bolrschahivka and uzakonnyuvaty land barons landowners. Do you think there are none? What to Village Council the fifth call, as decided at the session on 0.08 hectares (eight acres provided)? You are naive, why then head of the Kyiv State Administration Svyatoshinsky M. Zaslavsky the first day of the year 05.07.2011 capture almost got out of our village? Why his security firm took an active part in the capture of Sophia-Borshchagivka village council and fraud in the December 2011 elections in the city Cherry? The answer is because in a land scam village Sophia Borschagivka mobilization and Kyiv State Administration Svyatoshinska (Zaslavsky M., Kostin, Luciuk VV), and Kyiv Regional Administration (Prysyazhnyuk AI) and the Prosecutor of Kyiv-Svyatoshin region (Fedorenko VV Holodnytskyy NI) and the Prosecutor of Kyiv region (Kluge), and Kiev-Svyatoshyn RO MIA of Ukraine in Kyiv Oblast (Krasnoyarov FF), and UBOP Kyiv Svyatoshynkoho area (Pasechnik, Boychun, Field ) who received vzyatkoy land in the village of Sophia Borschagivka Rainbow Street, in exchange of that Act, they will write a check «violations of the allocation of land over the years 2009-1-2010 not found.» To see the validity yutubi YouTube http://youtu.be/TCMwb_CI1M0 landowners village Sophia Borschagivka.

Besides clearly recorded that people were involved in the capture of Sophia-Borshchagivka village council, but all law enforcement agencies not to do this (see http://youtu.be/mXubySqlEW0Софіївська Borschagivka raiders 05/07/2011 p. Wm, http://youtu.be / V9SchXfFrZQSofiyivska Borschagivka 2011. Raiders) when they were a year can not find (or unwilling) assailants who beat and inflicted moderate beating Denisenko Y.

In numerous appeals to the Prosecutor of Kyiv-Svyatoshin District Prosecutor of Kyiv region, the Prosecutor General of Ukraine, Ministry of Interior of Ukraine, Kiev Sviatoshynsky RO Research Affairs of Ukraine — the answer is one and the same, which is formulated with the district police. Sophia Borschagivka Pidlisnyy Eugene M. and W. Krushynka that strong host associated with members of the raiders — the offense has, or even on the application does not have answers.

In general fellows citizens actively providing public information about government activities. Get plenty of navedetsya and order in Ukraine. Cossack strength and health to you. Read and add reviews.

Реклама